NL | FR
WorldlinePrivacy statement van Atos Worldline NV

Door zich toegang te verschaffen tot deze Internetsite van Atos Worldline NV (www.haalmeeromzet.be), verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan de Atos Worldline NV de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Atos Worldline NV eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving.

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker via deze Internetsite van Atos Worldline NV (www.haalmeeromzet.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan Atos Worldline NV, worden door Atos Worldline NV verwerkt voor de volgende doeleinden : behandeling van de bestellingen, voorbereiding en centraal beheer van de cliŽnteel, marketing, globaal overzicht van de cliŽnt, voorkomen van onregelmatigheden en bestrijding van misbruiken.

Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door de Internetgebruiker zijn aangeduid, de vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om ťťn van de bovenvermelde doeleinden te realiseren.

Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Atos Worldline NV worden verwerkt en kan indien deze onjuist, onvolledig of niet dienend zijn, de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

Hij kan zich desgewenst ook op verzoek en kosteloos verzetten tegen de verwerking van de gegevens over hem door Atos Worldline NV voor direct marketingdoeleinden; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in om te antwoorden op de door Atos Worldline NV gestelde vragen, maar het niet antwoorden op deze vragen kan evenwel tot gevolg hebben, naargelang het geval, de onmogelijkheid of de weigering door Atos Worldline NV om een (pre-)contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door de Internetgebruiker of door een derde in het voordeel van de Internetgebruiker.

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker worden meegedeeld, worden door Atos Worldline NV strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat Internet evenwel geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan Atos Worldline NV uitdrukkelijk aanduidt dat zij beveiligd zijn.

Atos Worldline NV - Maatschappelijke zetel: Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0418 547 872 - Tel. + 32 2 727 61 11.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie en verspreiding verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atos Worldline NV.
Copyright 2023 - Worldline - Privacy statement